A. Chương Trình Các Lớp Nhà Trẻ (Nursery)

B. Chương Trình Các Lớp Mẫu Giáo (Preschool)

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed