Các bé được học cách làm theo các hướng dẫn ở mức độ nâng cao hơn, biết cách sắp xếp và tổ chức môi trường và hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ được giao. Tập trung cao vào sự duy trì mức độ chú ý. Bé biết cách điều chỉnh cảm xúc, phát triển kỹ năng các kỹ năng sống, kỹ năng tự chăm sóc bản thân và bảo vệ bản thân, nhận diện những yếu tố có thể gây nguy hiểm cho bản thân và biết chủ động kêu gọi sự trợ giúp

Our students learn to follow advanced, multi-step instructions, organize their own environment and tasks, sustain attention levels, regulate their emotions, develop personal hygiene skills. Children are learnt how to develop life skills, self-care skills and self-protection skills, identify risks involved to themselves and know how to ask for help.

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed