Ở giai đoạn phát triển này, chúng tôi khuyến khích trẻ học cách giao tiếp, diễn đạt suy nghĩ của bản thân một cách hiệu quả hơn, có thể lý luận và đưa ra quyết định để lựa chọn, thể hiện nhu cầu của mình một cách phù hợp và làm việc theo nhóm. Chúng tôi giới thiệu các bài học và tài liệu dạy giải quyết vấn đề, suy luận, đàm phán, hợp tác, tổ chức, thiết lập mục tiêu và nuôi dưỡng các mối quan hệ và nhận thức bản thân tích cực. Thông qua các bài học, hoạt động vui chơi, chúng tôi khơi gợi và nuôi dưỡng  tiềm năng sáng tạo ở trẻ

At this stage in their personal development, we encourage students to learn to communicate effectively, express their needs appropriately, to be able to reasoning and to make choice, and also work individually and in groups. We introduce lessons and materials that teach problem solving, negotiation, collaboration and cooperation, organization, goal-setting and [nourishment] of relationships and positive self-perception. Throughout lessons, indoor and outdoor activities, creative pretend games, and science discovery, we inspire and encourage maximum creative potential in children

 

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed