Ở độ tuổi này, chúng tôi tập trung vào sự phát triển các kỹ năng tình cảm và thưc hành xã hội, các kỹ năng vận động,  và nhấn mạnh sự phát triển cảm xúc, có sự tôn trọng những người chung quanh, và trên hết là khả tự lập, tự thực hiện những việc cá nhân đơn giản như vệ sinh thân thể, cất dọn đồ chơi đúng nơi, tự nói lên nhu cầu của bản thân.

With our second level students, we focus on the development of practical social and motor skills, and emphasize emotional growth that values respect of others and self-reliance, e.g personal hygiene, put back their toys to the right places, and to be able to communicate to familiar adults with their personal needs

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed